Posouzení zdravotnických technologií v raných fázích vývoje před dokončením návrhu

Ranná fáze HTA (eHTA) je hodnocení zdravotnických technologií ve fázi výzkumu a vývoje. V poslední době se jedná o intenzivně zkoumanou oblast hodnocení zdravotnických technologií, která se nejčastěji používá jako nástroj pro identifikaci ekonomických výstupů (outcomes) zdravotnických technologií v rané fázi vývoje, před klinickým testováním a dokonce před dokončením návrhu. Modely rané fáze lze využít k získání informací pro fázi návrhu a řízení nových zdravotnických technologií ke zmírnění rizik spojených s uvedením technologie na trh a jejím začleněním do systémů úhrad veřejného pojištění.

Výroba zdravotnických prostředků je velmi dynamické odvětví s neustálými změnami a krátkou životn=im cyklem výrobků. Vzhledem ke krátkému životnímu cyklu zdravotnických prostředků, jejich častým úpravám a existenci „křivek učení“ je nepravděpodobné, že by došlo k výraznému ustálenému období, během kterého by bylo možné zařízení hodnotit v randomizované kontrolované studii. Kromě toho se ceny pravděpodobně časem změní, protože na trh vstupují nové lepší produkty nebo kvůli způsobům, kterými probíhá zadávání zakázek v mnoha systémech zdravotní péče. Provádění klinických zkoušek a úplných studií HTA pro zdravotnické prostředky je tedy nákladná a nejistá záležitost, protože její výsledky mohou být zastaralé již ve chvíli, kdy je finalizována.

Na druhou stranu nové evropské nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR) vyzývá výrobce, aby své výrobky podroboval klinickým zkouškám a řada národních předpisů vyžaduje i studie HTA. V této situaci narůstá potřeba implementace metodologického procesu v plném rozsahu, který by umožnil hodnocení zdravotnické technologie (nebo alespoň jejích klíčových částí) v rané fázi vývoje, před klinickým testováním a dokonce před dokončením návrhu.

Takové řešení může poskytnout (nejen pro zdravotnické prostředky, ale také pro léčiva nebo jiné technologie) eHTA, která disponuje výkonnými nástroji pro řízení investičních rizik výrobce a pro zlepšení designu zařízení. Pro eHTA jsou navrženy tři hlavní metodologické rámce: modelování, získávání preferencí zainteresovaných stran nebo využití reálných dat podobné známé technologie. Všechny tyto metody jsou však pouze studovány a využívány v pilotních aplikacích (studie eHTA jsou však publikovány jen zřídka, takže není jasné, jak často jsou skutečně využívány). Nedávno se podstatou eHTA zabývali skotští vědci. Doporučili nahradit termín rané HTA termínem HTA zaměřeným na vývoj, což může zdůraznit rozdíly od „tradičních“ HTA zaměřených na použití. V dalším příspěvku doporučují pokyny pro aplikaci vývojově zaměřeného HTA, které mohou podstatně pomoci při jeho častější aplikaci.