Tým

Dr. Aleš Tichopád

Aleš je seniorní výzkumník a vedoucí v týmu CzechHTA. HTA a zdravotní ekonomikou se zabývá od roku 2003. V letech 2001 až 2013 se rovněž zabýval vývojem molekulárně diagnosticích diagnostických metod na principu real-time PCR, především potom algoritmů pro práci s daty. V týmu Czech HTA pracuje přerušovaně od roku 2013. Předtím pracoval v mezinárodních výzkumných organizacích IMFORM (dnes Premier Research), Kendle (dnes Syneos Health) a CEEOR (v letech 2015 až 2018 Kantar Health). Aleš v roce 2004 obhájil doktorský titul na Technické Univerzitě Mnichov v oborů Life Science. Je autorem více než 40 mezinárodních publikací v impaktovaných časopisech, jejichž citovanost přesáhla 4500 citací.

Ing. Gleb Donin, Ph.D.

Gleb je dlouhodobým výzkumným pracovníkem týmu CzechHTA. Svou doktorskou práci obhájil v roce 2018 v oboru Biomedicínská a klinická technika. V současnosti se hlavně zabývá analytickým modelováním v HTA a zdravotní ekonomice a metodicky zkoumá koncepty péče zaměřené na pacienta. Předtím se věnoval problematice hodnocení přínosů zdravotnických přístrojů, efektivity jejich nákupu a provozu, jakož i managementu zdravotnické techniky. Na FBMI se Gleb podílí na výuce HTA, klinicko-ekonomickém hodnocení zdravotnických technologií a informačních zdrojů ve zdravotnictví. Ve svých aktivitách klade silný důraz na oblast data science a zpracování velkých dat.

Ing. Petra Hospodková, PhD.

Petra je výzkumnou pracovní, lektorkou a garantkou ekonomicko-manažerských předmětů ve zdravotnictví na FBMI ČVUT . Její profesionální kariéra začala v Deloitte na pozici asistentky auditora. Následně spolupracovala s významnými výrobci zdravotnických prostředků v ČR zejména v oblasti nákladové optimalizace a zeštíhlování procesů. Mezi oblasti jejího odborného zájmu patří provádění nákladových analýz v rámci HB-HTA, využití nástrojů Lean Managementu ve zdravotnictví nebo hodnocení životního cyklu zdravotnických prostředků.

Ing. Ondřej Gajdoš, PhD.

Ondřej se v týmu CzechHTA zabývá legislativou zdravotnických prostředků, ekonomikou zdravotnictví a HTA. Po dokončení inženýrského studia v roce 2014 na FBMI ČVUT navázal doktorským studiem a od roku 2016 zde také působí jako vědecký pracovník s pedagogickou činností. Podílí se na publikační činnosti a na výuce HTA, ekonomických analýz a předmětů zaměřených na legislativu ve zdravotnictví. Vede závěrečné práce studentů inženýrského studia a je spoluřešitelem grantů. V roce 2017 spoluzaložil společnost MeDeCorp s.r.o. poskytující služby v oblasti uvádění zdravotnických prostředků na trh a s tím souvisejících procesů.

Ing. Vojtěch Kamenský

Vojta je výzkumný pracovník se zaměřením na HTA, zejména modelování nákladové efektivity. Vedle toho se zabývá regulací zdravotnických prostředků a biostatistikou. Po dokončení inženýrského studia na FBMI ČVUT v roce 2014 nastoupil na doktorský program Biomedicínská a klinická technika a jako asistent na FBMI. Na fakultě se vedle výuky podílí na znalecké činnosti fakulty. Od roku 2017 jednatelem společnosti MeDeCorp s.r.o., která se zabývá vstupem na trh zdravotnických prostředků.

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Věnuje se výzkumu v oblasti veřejného zdraví a ekonomiky zdravotnictví a mezinárodního srovnání zdravotnických systémů. Je autorem obsáhlých monografií Ekonomika zdravotnictví a Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Je autorem či spoluautorem několika desítek publikací, které se zaměřují na nákladové analýzy ve zdravotnictví, makroekonomické souvislosti zdravotnictví, mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů, závislosti, sociální politiku a zdravotně sociální pomezí. Je členem výboru Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP. S Czech HTA pracuje kontinuálně od roku 2014.

Ing. Anna Erfányuková

Anna je členem týmu CzechHTA od roku 2018. Studuje doktorský studijní program Biomedicínská a klinická klinika, na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Zaměřuje se především na hodnocení zdravotnických prostředků a výzkum pacientských preferencí s využitím metod Health Technology Assessment (HTA). Má znalosti v oblasti regulace a analýzy rizik zdravotnických prostředků a s tím související legislativy a technických norem. V rámci své disertační práce se zabývá hodnocením pacientských preferencí se zaměřením na oblast onkologie. Má rovněž znalosti v oblasti modelování klinické a nákladové efektivity dle technických, provozních a dalších parametrů přístrojové techniky.

Ing. Martina Caithamlová

Martina se zabývá ekonomikou zdravotní péče od roku 2013, od stejného roku je i členem týmu Czech HTA. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Má dlouholeté zkušenosti s výukou ekonomických předmětů. Působila i jako lektor se zaměřením na management a podnikovou ekonomii v soukromé sféře. Jako akademický pracovník přednáší v ekonomických a manažerských předmětech na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT a na European School of Business & Management SE. Zaměřuje se především na oblast nákladů a kalkulací ve zdravotnických zařízeních, na management ve zdravotnictví a na oblast strategického řízení zdravotnických zařízení. Je autorkou několika mezinárodních publikací v impaktovaných časopisech.

Ing. Jan Žigmond

Jan je zkušený analytik našeho týmu v oblasti zdravotní ekonomiky a HTA. Vedle toho se zabývá biostatistickou a ekonomickou analýzou. Po dokončení inženýrského studia v roce 2012 pracoval jako analytik zdravotní ekonomiky ve společnosti CEEOR (v letech 2015 až 2018 součásti mezinárodní firmy Kantar Health), kde se hlavně zabývá zdravotně ekonomickým modelováním, analýzou zdravotně-ekonomických dat, analýzou dat ze sledovacích studií nových léků na trhu a epidemiologickými šetřeními. Jan dále přednáší obor biostatistika.

Doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Vladimír je matematik a statistik, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V současné době se zabývá zejména nákladovou efektivitou zdravotnických technologií, HTA, výzkumem zdravotnických systémů a dalšími otázkami veřejného zdraví. V minulosti působil také v oblastech matematických základů kvantové teorie, genetických zdrojů kulturních rostlin, chemického a biomedicínského inženýrství. Je autorem více než 140 publikací v prestižních časopisech a ve sbornících z vědeckých konferencí. V letech 2007-2012 byl proděkanem pro vědu a zahraniční styky FBMI ČVUT a působil v řadě redakčních a vědeckých rad. Spolu s manželkou Hanou přeložil beletristické i odborné knihy z angličtiny a němčiny (např. George Orwell, Adam Smith, Werner Lansburgh, Ludwig von Mises).

RNDr. Marian Rybář

Marian vystudoval obor pravděpodobnost a statistika na Matematicko-fyzikální fakultě UK a obor učitelství matematiky a biologie na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se zpracováním biostatistických dat a školením lékařské statistiky. Jako poradce ministra zdravotnictví v oblasti statistiky měl v letech 2019-2021 za úkol nastartování národních projektů měření kvality zdravotní péče v ČR a projektu národního hodnocení spokojenosti pacientů v ČR, kterým se dodnes v rámci MZČR věnuje.  Je členem pracovní skupiny pro měření a srovnávání kvality zdravotních služeb na MZČR a spolupracuje s Kanceláří zdravotního pojištění na tvorbě indikátorů kvality zdravotní péče v ČR. Na FBMI se Marian podílí na výuce statistiky a spolupracuje na projektech v oblasti zlepšování zdravotnictví ČR na základě zdravotnických dat.

Přidejte se k týmu

Hledáme talentované jednotlivce pro práci na zajímavých multidisciplinárních projektech formou diplomových a dizertačních prací.