Tým

doc. Dr.Rer.Nat. Aleš Tichopád

Aleš je specialistou na real-world evidence, docentem a vedoucím výzkumu v týmu CzechHTA na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Jeho specializací je analýza velkých zdravotnických dat pro pochopení efektivity a ekonomiky zdravotnických procesů, včetně aplikace metod HTA. V oblasti HTA a zdravotní ekonomiky působí od roku 2003. Mezi lety 2001 a 2013 se vedle toho, jako doktorand a postdoc na Technické univerzitě Mnichov, věnoval vývoji molekulárně diagnostických metod na principu real-time PCR, zejména pak algoritmům pro práci s daty. V týmu CzechHTA pracuje s tříletým přerušením od roku 2013. V minulosti pracoval v mezinárodních výzkumných organizacích IMFORM (dnes Premier Research), Kendle (dnes Syneos Health) a CEEOR (v letech 2015 až 2018 Kantar Health). V roce 2004 obhájil doktorský titul na Technické univerzitě Mnichov v oboru Life Science a v roce 2023 se stal docentem v oboru biomedicínské techniky. Je autorem více než 50 mezinárodních publikací v impaktovaných časopisech, jejichž citovanost přesáhla 5000 citací.

Ing. Gleb Donin, Ph.D.

Gleb je dlouhodobým výzkumným pracovníkem týmu CzechHTA. Svou doktorskou práci obhájil v roce 2018 v oboru Biomedicínská a klinická technika. V současnosti se hlavně zabývá analytickým modelováním v HTA a zdravotní ekonomice a metodicky zkoumá koncepty péče zaměřené na pacienta. Předtím se věnoval problematice hodnocení přínosů zdravotnických přístrojů, efektivity jejich nákupu a provozu, jakož i managementu zdravotnické techniky. Na FBMI se Gleb podílí na výuce HTA, klinicko-ekonomickém hodnocení zdravotnických technologií a informačních zdrojů ve zdravotnictví. Ve svých aktivitách klade silný důraz na oblast data science a zpracování velkých dat.

Doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Vladimír je matematik a statistik, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V současné době se zabývá zejména nákladovou efektivitou zdravotnických technologií, HTA, výzkumem zdravotnických systémů a dalšími otázkami veřejného zdraví. V minulosti působil také v oblastech matematických základů kvantové teorie, genetických zdrojů kulturních rostlin, chemického a biomedicínského inženýrství. Je autorem více než 140 publikací v prestižních časopisech a ve sbornících z vědeckých konferencí. V letech 2007-2012 byl proděkanem pro vědu a zahraniční styky FBMI ČVUT a působil v řadě redakčních a vědeckých rad. Spolu s manželkou Hanou přeložil beletristické i odborné knihy z angličtiny a němčiny (např. George Orwell, Adam Smith, Werner Lansburgh, Ludwig von Mises).

RNDr. Marian Rybář

Marian vystudoval obor pravděpodobnost a statistika na Matematicko-fyzikální fakultě UK a obor učitelství matematiky a biologie na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se zpracováním biostatistických dat a školením lékařské statistiky. Jako poradce ministra zdravotnictví v oblasti statistiky měl v letech 2019-2021 za úkol nastartování národních projektů měření kvality zdravotní péče v ČR a projektu národního hodnocení spokojenosti pacientů v ČR, kterým se dodnes v rámci MZČR věnuje.  Je členem pracovní skupiny pro měření a srovnávání kvality zdravotních služeb na MZČR a spolupracuje s Kanceláří zdravotního pojištění na tvorbě indikátorů kvality zdravotní péče v ČR. Na FBMI se Marian podílí na výuce statistiky a spolupracuje na projektech v oblasti zlepšování zdravotnictví ČR na základě zdravotnických dat.

Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.

Ondřej se v týmu CzechHTA zabývá legislativou zdravotnických prostředků, ekonomikou zdravotnictví a HTA. Po dokončení inženýrského studia v roce 2014 na FBMI ČVUT navázal doktorským studiem a od roku 2016 zde také působí jako vědecký pracovník s pedagogickou činností. Podílí se na publikační činnosti a na výuce HTA, ekonomických analýz a předmětů zaměřených na legislativu ve zdravotnictví. Vede závěrečné práce studentů inženýrského studia a je spoluřešitelem grantů. V roce 2017 spoluzaložil společnost MeDeCorp s.r.o. poskytující služby v oblasti uvádění zdravotnických prostředků na trh a s tím souvisejících procesů.

Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.

Vojta je výzkumný pracovník se zaměřením na HTA, zejména modelování nákladové efektivity. Vedle toho se zabývá regulací zdravotnických prostředků a biostatistikou. Po dokončení inženýrského studia na FBMI ČVUT v roce 2014 nastoupil na doktorský program Biomedicínská a klinická technika, který dokončil v roce 2023. Na fakultě se vedle výuky podílí na znalecké činnosti fakulty. Od roku 2017 jednatelem společnosti MeDeCorp s.r.o., která se zabývá vstupem na trh zdravotnických prostředků.

Mgr. Ivana Šarkanová, PhD.

Ivana získala doktorát z biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Následně začala pracovat ve výzkumné společnosti CEEOR, kde zastávala různé manažerské pozice na místní i evropské úrovni. V současné době je zde ředitelkou. Mezi její odbornosti patří business development, řízení lidí, výzkum a také ekonomika zdravotnictví. V rámci skupiny CzechHTA se zaměřuje na outcomes research a HTA s důrazem na vzácná onemocnění. Tato témata také vyučuje na FBMI ČVUT. Ivana má bohaté zkušenosti s prací v multidisciplinárních týmech a vedením odborných projektů. Je autorkou několika odborných publikací a aktivně se účastní odborných diskusí a konferencí v oblasti zdravotnictví.

Ing. Jan Žigmond

Jan je zkušený analytik našeho týmu v oblasti zdravotní ekonomiky a HTA. Vedle toho se zabývá biostatistickou a ekonomickou analýzou. Po dokončení inženýrského studia v roce 2012 pracoval jako analytik zdravotní ekonomiky ve společnosti CEEOR (v letech 2015 až 2018 součásti mezinárodní firmy Kantar Health), kde se hlavně zabývá zdravotně ekonomickým modelováním, analýzou zdravotně-ekonomických dat, analýzou dat ze sledovacích studií nových léků na trhu a epidemiologickými šetřeními. Jan dále přednáší obor biostatistika.

Ing. Petra Hospodková, Ph.D.

Petra je výzkumnou pracovní, lektorkou a garantkou ekonomicko-manažerských předmětů ve zdravotnictví na FBMI ČVUT . Její profesionální kariéra začala v Deloitte na pozici asistentky auditora. Následně spolupracovala s významnými výrobci zdravotnických prostředků v ČR zejména v oblasti nákladové optimalizace a zeštíhlování procesů. Mezi oblasti jejího odborného zájmu patří provádění nákladových analýz v rámci HB-HTA, využití nástrojů Lean Managementu ve zdravotnictví nebo hodnocení životního cyklu zdravotnických prostředků.

Ing. Anna Erfányuková

Anna je členem týmu CzechHTA od roku 2018. Studuje doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika, na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Zaměřuje se především na hodnocení zdravotnických prostředků a výzkum pacientských preferencí s využitím metod Health Technology Assessment (HTA). Má znalosti v oblasti regulace a analýzy rizik zdravotnických prostředků a s tím související legislativy a technických norem. V rámci své disertační práce se zabývá hodnocením pacientských preferencí se zaměřením na oblast onkologie. Má rovněž znalosti v oblasti modelování klinické a nákladové efektivity dle technických, provozních a dalších parametrů přístrojové techniky.

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr.h.c.

Peter se po založení týmu CzechHTA od roku 2009 zabývá HTA zdravotnických prostředků. Pod jeho vedením byl řešen grant IGA MZ ČR Hodnocení zdravotnických prostředků (2010-14) a následně Informační systém sledování nákupů zdravotnických přístrojů (2013-14). Působil také jako hodnotitel efektivity a ceny zdravotnické techniky projektů onkocenter a traumacenter OP IOP pro MZ ČR a projektů Horizon 2020 pro Evropskou komisi. Ve své činnosti vedoucího týmů expertů znaleckého ústavu se věnuje managementu zdravotnické techniky, efektivity jejich nákupu, hodnocení přínosů a souladu jejich provozu s právními normami. Se svým doktorandem Ilya Ivlev (ECRI USA, předtím člen týmu CzechHTA) publikoval práce v oblasti multikriteriálních rozhodovacích metod s velkým mezinárodním ohlasem.

Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.

Jakub je odborný asistent na FBMI. V týmu CzechHTA se věnuje analýze velkých pacientských dat hlavně z oblastí adherence k léčbě a odvykání kouření. Dále se zabývá získáváním a vyhodnocováním dat z přístrojové techniky v intenzivní medicíně a při respirační podpoře a rolí nositelných zařízení ve zdravotní péči. Absolvoval magisterský program Elektrotechnika a informatika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Doktorské studium, zaměřené na umělou plicní ventilaci, zakončil v roce 2015 na FBMI ČVUT. Vyučuje aplikovanou statistiku, speciální přístrojovou techniku pro intenzivní péči a metodologii výzkumu.

Studenti

Ing. Martina Holá

Martina je studentka doktorského programu biomedicínské inženýrství na FBMI ČVUT. Členem týmu CzechHTA se stala v roce 2022 po dokončení magisterského studijního programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Její odbornost spočívá v analýze zdravotnických dat pomocí administrativních dat, zejména se zaměřením na onemocnění roztroušená skleróza. V rámci skupiny CzechHTA Martina vede pracovní skupinu s názvem Multiplex, která se zaměřuje na projekty v oblasti onemocnění roztroušená skleróza. Skupina se podílí na řadě projektů, včetně práce na indikátorech kvality a jejich měření na základě administrativních dat. Také pracuje na identifikaci prodromální fáze RS pomocí administrativních dat a umělé inteligence (AI). Martiny disertační práce s názvem „Využití administrativních dat pro diagnostiku a zkvalitnění léčby roztroušené sklerózy“ si klade za cíl zmapovat cestu pacienta s RS na základě dostupných zdravotnických dat od včasné diagnostiky až k léčbě. Na fakultě se také podílí na výuce zdravotnické legislativy a managementu řízení kvality ve zdravotnictví.

Ing. Karla Mothejlová

Karla je studentka doktorského programu biomedicínské inženýrství na FBMI ČVUT. Členem týmu CzechHTA se stala v roce 2023 v průběhu studia magisterského studijního programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. V rámci svého disertačního tématu se zabývá anonymizací zdravotnických dat a využitím dat pro sekundární účaly. V rámci skupiny CzechHTA Karla vede pracovní skupinu s názvem Anonymous, která se zaměřuje právě na problematiku anonymizace zdravotnických dat. Skupina se zabývá nastavením interních procesů v oblasti přijímání a poskytování dat pro výzkumné účely na FBMI. Dále vydává postupy a doporučení anonymizace a nastavuje funkční procesy k efektivní anonymizaci dat při zachování jejich informační hodnoty. Karly disertační práce s názvem „Framework for practical and legal adoption and use of anonymised administrative data“ si klade za cíl vytvořit funkční anonymizační procesy a infrastrukturu. Mezi dílčí cíle práce patří v rámci spolupráce s UZIS navržení autorských datasetů, tzv. minimálních adekváních datasetů. Karla se také na fakultě podílí na výuce hodnocení zdravotnických technologií a ekonomických analýz.

Přidejte se k týmu

Hledáme talentované jednotlivce pro práci na zajímavých multidisciplinárních projektech formou diplomových a dizertačních prací.