Optimální pluralitní systém veřejného zdravotního pojištění

Zuzana Kotherová, Klára Linhartová

Revizní a posudkové lékařství, 2014, Vol. 17, No. 2-3, pp. 72-78

 

Abstrakt: Pluralitní systém zdravotního pojišťění má v každé zemi, kde je zaveden, trochu jinou podobu a v každé zemi je též postavení a fungování zdravotních pojišťoven odlišné. Autorky, na základě vlastní analýzy, identifikují obecné zásadní vlastnosti pluralitních systémů zdravotního pojištění, když studují čtyři vybrané evropské systémy, třídí je a pomocí Metfesselovy alokace 100 bodů přiřazují konkrétním nalezeným vlastnostem (atributům optimálního pluralitního systému) váhové ohodnocení. Výsledkem je srovnání uvedených vybraných systémů zdravotního pojištění k definovanému optimu a následně k systému českému. Český systém se v tomto hodnocení umístil na posledním místě, tedy je ze studovaných zemí nejvíce vzdálen definovanému optimu, český systém zdravotního pojišťění se tak chová jako by se jednalo o systém s jednou pojišťovnou.

Abstract: Plural health insurance systems have slightly different form in every country where they have been implemented. There is also a different status and functioning of health insurance companies in each country. On the basis of their own analysis the authors identify the general essential characteristics of plural health insurance systems by studying four selected European systems. They also sort them and using the 100-point method, they assign a weight rating to the specific characteristics found (to attributes of the optimal plural system). The Czech system placed in this evaluation in the last position, and thus the most remote among the studied countries from the defined optimum. So, the Czech health insurance system functions as if it were a system with only one insurance company.

Můj životopis VR

Tagged with: , ,
Posted in Publikace