Dodržování farmakoterapeutického režimu při léčbě diabetu u příjemců invalidních důchodů

Dobrodenková, M.; Rogalewicz, V.; Caithamlová, M.

Ekonomie ve zdravotnictví. 2018, 4(2), 23-31. ISSN 2464-6164.

Abstrakt. Cílem práce bylo analyzovat reálná data o dodržování léčebných opatření při diabetu mellitu 2. typu u příjemců invalidních důchodů a kvantifikovat závislost progrese onemocnění na (ne)dodržování předepsané farmakologické léčby a režimových opatření. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění míry compliance, dodržování režimových opatření a progresi diabetu mellitu 2. typu u invalidních důchodců. Úplnou compliance uvedlo 69,47 % respondentů, částečnou compliance vykázalo 26,32 % oslovených a non-compliance uvedlo 4,21 % pacientů. Závislost mezi mírou compliance a progresí choroby (podle počtu komplikací diabetu a stupně invalidity) se statistickými metodami nepodařilo prokázat. Výsledky dotazníkového šetření byly konzultované s odbornými i praktickými lékaři, s kterými autorka vedla strukturované rozhovory.

Můj životopis VR

Posted in Publikace