The Cost-effectiveness Analysis of the Telemonitoring System in the field of Gynecology and Obstetrics

Jiří Hrubý, Ondřej Gajdoš

Ekonomie ve zdravotnictví 3(2017), 2: 7-13, ISSN 2464-6164

Souhrn V současné době jsou stále vyvíjeny nové technologie za účelem neustálého zlepšování zdravotní péče. Rozvojem technologií prochází také telemedicína, která se využívá v mnoha oborech. Cílem této studie je porovnat telemonitorační systém s péčí, která je standardně používaným přístupem na gynekologicko-porodnických pracovištích. Z provedené literární rešerše byly vybrány a ohodnoceny skupinou odborníků vhodné ekonomicko-klinické efekty. Pomocí Saatyho metody byly stanoveny váhy kritérií a samotná matice byla otestována na konzistenci. Váhy kritérií byly použity v Analýze shody a neshody (CDA) pro multikriteriální hodnocení dvou přístupů k prenatální péči. Sběr nákladových dat pro ambulantní prenatální péči probíhal retrospektivně ve spolupráci s gynekologicko-porodnickou ambulantní ordinací v Libereckém kraji ČR. Nakonec byla vyhodnocena analýza nákladové efektivity, byl vypočten poměr inkrementálních nákladů a efektů (ICER) a provedena jednocestná citlivostní analýza. Celkové náklady ambulantní péče zahrnující náklady na monitorovací systém děložní aktivity z pohledu plátce jsou 200 276Kč. Celkové náklady na skupinu těhotných pacientek se standardní prenatální péčí jsou 182 861Kč. Na jednu vynaloženou peněžní jednotku dojde k získání 14,73 × 10-6 efektu u monitorované skupiny pacientek a 7,27 × 10-6 efektu u standardní skupiny pacientek. Analýza nákladové efektivity prokázala, že využití přístupu se systémem telemonitoringu v prenatální péči je výrazně nákladově efektivnější než standardní péče.

Plný text: http://ezcr.cz/wp-content/uploads/2017/08/EZ_02_2017.pdf

Můj životopis VR

Posted in Publikace